StuFirstName
StuLastName
RoomNo
ParentCode
Shriya
Pawgi
21
8053253324