StuFirstName
StuLastName
RoomNo
ParentCode
Ruthikvishnu
Peddyshetty
8
1227395719